JН А76/2015-ДОБРА-Замена семафора на раскрсници улица Првомајске и Жарка Зрењанина у Панчеву

ЈН А76/2015

Предмет јавне набавке је замена семафора на раскрсници улица Првомајске и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчеву, са пратећим услугама и радовима на постављању семафора.

Опис предмета јавне набавке: добра – ознака из општег речника набавке:
34996100 – семафори.

Крајњи рок за достављање понуда је 30. дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, дана 14.09.2015.године у 11.00 часова.

Отварање понуда:
Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, дана 14.09.2015. године у 11,30 часова у Јавном предузећу „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, ул. Змај Јовина број 6.