JН А80/2015-ДОБРА-Набавка програма електронске писарнице за потребе ЈП "Дирекција" Панчево

Преговарачки поступак се спроводи на основу члана 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС„ број 124/2012 и 14/2015):
„Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач“

Преговарачки поступак се стога спроводи са „MEGA COMPUTER ENGINEERING“ Београд.

Предмет јавне набавке је набавка програма електронске писарнице за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево.

Опис предмета јавне набавке: добра ОРН – 48000000.