JН А96/2014 – РАДОВИ – Инвестиционо одржавање пословног простора у улици Жарка Зрењанина бр. 23

1. Предмет јавне набавке је инвестиционо одржавање пословног простора у локалу у улици Жарка Зрењанина број 23.

2. Опис предмета јавне набавке: грађевински радови – ознака из општег речника набавке:
45000000 – грађевински радови;

3. Природа радова:
-извођење радова на основу чл.5 став 1. тачка 1 ЗЈН.

4. Обим радова:
-Делимична замена кровног покривача, лимарски радови, замена спољне и унутрашње столарије, машинско сечење зидова-хидроизолација, молерско фарбарски радови, подополагачки и фасадерски радови, радови на инсталацијама водовода и канализације.

5. Место извођења радова: објекат пословног простора у локалу у улици Жарка Зрењанина број 23.

6. Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 43., Грана 43.3 и 43.9, Групе 43.31 малтерисање, 43.32 уградња столарије, 43.33 постављање подних и зидних облога, 43.91 кровни радови, 43.99 остали непоменути специфични грађевински радови.

7. Крајњи рок за достављање понуда је 30.10.2014. године до 11.00 часова, а јавно отварање понуда биће спроведено истог дана, 30.10.2014. године у 11.30 часова.