JН А98/2015-УСЛУГЕ-Објављивање огласа за потребе ЈП "Дирекција" Панчево за период од јула 2015. – 31.05.2016. године

Предмет јавне набавке услуга је објављивање огласа за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево, за период од јула 2015. године до 31.05.2016. године.
Опис предмета јавне набавке: услуге – ознака из општег речника набавке: 98300000 – остале услуге;

Понуде се подносе до 27.07.2015.године до 11.00 часова.

Јавно отварање понуда – 27.07.2015. године у 11.30 часова у ЈП „Дирекција“ Панчево