JН А99 – РАДОВИ – Замена монтажног објекта радионичне зграде -инжењеринг систем -Основна школа "Мара Мандић" у Панчеву

Предмет јавне набавке је замена монтажног објакта радионичне зграде (рушење и изградња монтажног објекта, по инжењеринг систему-Основна школа „Мара Мандић“ у Панчеву.

Процењена вредност износи 6.750.000,00 динара без пдв-а.

Имајући у виду да је Наручилац одлучио да поред наведених понуђача, односно понуђача који су поднели понуде у отвореном поступку позове и друге понуђаче, дужан је да објави позив за подношење понуда.

Преговарачки поступак се спроводи на основу члана 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС„ број 124/2012.

„Наручилац може спроводити преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда ако у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу добије све неприхватљиве понуде, под условом да се првобитно одређени услови за учешће у поступку, техничке спецификације и критеријуми за доделу уговора не мењају. Ако наручилац одлучи да у преговарачки поступак позове само и све понуђаче који су учествовали у отвореном, рестриктивном или квалификационом поступку или конкурентном дијалогу да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим, није дужан да објави позив за подношење понуда. Понуђена цена у овом преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у отвореном, рестриктивном и квалификационом посступку, односно конкурентном дијалогу.“ Имајући у виду да је Наручилац одлучио да поред наведених понуђача, односно понуђача који су поднели понуде у отвореном поступку позове и друге понуђаче, дужан је да објави позив за подношење понуда“.

2. Опис предмета јавне набавке: грађевински радови – ознака из општег речника набавке:
44211000;

3. Природа радова:
-замена монтажног објекта-рушење и изградња монтажног објекта по инжењеринг систему „кључ у руке“;

4. Обим радова:
-рушење дотрајалог монтажног објекта и на истом месту са истим габаритним димензијама поставља се нови, такође монтажни објекат, са свим потребним инсталацијама осим инсталација централног грејања. Претходно је потребно израдити пројекат рушења дотрајалог монтажног објекта и пројекат изградње новог монтажног објекта. Тражи се инжењеринг систем, у свему према пројектном задатку који је саставни део конкурсне документације;

5. Место извођења радова: Основна школа „Мара Мандић“ у Панчеву.

6. Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 41 и 43, Грана 41.2 и 43.1, Група 41.20 и 43.11