JН Б20/2016-ДОБРА-Набавка средстава и материјала за одржавање хигијене у ЈП "Дирекција" Панчево – 01.06.2016.-31.05.2017. године

Предмет јавне набавке је набавка средстава и материјала за одржавање хигијене за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево, за период од 01.06.2016. године до 31.05.2017. годинe.

Понуђач је обавезан да понуду достави на адресу: ЈП „Дирекција“ Панчево, Змај Јове Јовановића бр. 6, Панчево, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, у затвореној коверти са назнаком:

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-НАБАВКА СРЕДСТАВА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈП „ДИРЕКЦИЈА“ ПАНЧЕВО, ЗА ПЕРИОД ОД 01.06.2016. ГОДИНЕ ДО 31.05.2017. ГОДИНЕ–НЕ ОТВАРАТИ“,
најкасније до 29.03.2016. године у 13.00 часова.

Јавно отварање понуда спровешће се на дан истека рока односно 29.03.2016. године у 13.30 часова у ЈП „Дирекција“, Змај Јове Јовановића бр.6, Панчево, уз присуство овлашћених представника понуђача.