JН Б32/2015-ДОБРА-Набавка и монтажа мобилијара испред Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

Предмет јавне набавке добaра је набавка и монтажа мобилијара испред Дечијег одмаралишта на Дивчибарама.

Опис предмета јавне набавке: клупе – ознака из општег речника набавке – ОРН-39142000.

Понуђач је обавезан да понуду достави на адресу: ЈП „Дирекција“, Змај Јовина бр.6, Панчево, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, у затвореној коверти са назнаком:

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-НАБАВКА И МОНТАЖА МОБИЛИЈАРА ИСПРЕД ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА- НЕ ОТВАРАЈ“, најкасније до 13.07.2015. год. у 12,30 часова.

Јавно отварање понуда спровешће се на дан истека рока односно 13.07.2015. год. у 13,00 часова у ЈП „Дирекција“, Змај Јовина бр.6, Панчево, уз присуство овлашћених представника понуђача.