JН Б6/2015-УСЛУГЕ-Осигурање имовине и лица за потребе ЈП "Дирекција" Панчево, јануар – 31.05.2015. године

Предмет јавне набавке услуга мале вредности је осигурање имовине и лица за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево за период од јануара до 31.05.2015. године.

Опис предмета јавне набавке: услуге – ознака из општег речника набавке:
66511000 – услуге животног осигурања, 66512000 – услуге осигурања од незгоде и услуге здравственог осигурања и 66512100 – услуге осигурања од незгоде.

Понуђач је обавезан да понуду достави на адресу: ЈП „Дирекција“, Змај Јовина бр.6, Панчево, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, у затвореној коверти са назнаком:
„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА ЗА ПОТРЕБЕ ЈП „ДИРЕКЦИЈА“ ПАНЧЕВО , ЗА ПЕРИОД ОД ЈАНУАРА 2015. ДО 31.05.2015. ГОДИНЕ – НЕ ОТВАРАЈ“ најкасније до 30.12.2014. године у 11,00 часова.

Јавно отварање понуда спровешће се на дан истека рока односно 30.12.2014. године у 11,30 часова у ЈП „Дирекција“, Змај Јовина бр.6, Панчево, уз присуство овлашћених представника понуђача.