ЈН А13/2017 – Одржавање апликативног софтвера за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево, за период од 01.06.2017. године до 31.12.2017. године

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда