JН Б14/2018 – Систематски прегледи запослених у ЈП „Урбанизам“ Панчево

Понуђач је обавезан да понуду достави на адресу: ЈП „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева број 4, Панчево, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, у затвореној коверти са назнаком:

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈП «УРБАНИЗАМ» ПАНЧЕВО – НЕ ОТВАРАТИ“,

најкасније до 20.08.2018. године у 11,00 часова.     

Отварање понуда спровешће се на дан истека рока односно дана 20.08.2018. године у   11,30 часова у ЈП „Урбанизам“, Карађорђева број 4, Панчево, уз присуство овлашћених представника понуђача.