о1-811/2019 – Набавку и монтажа мобилијара и набавка и замена неупотребљивих елемената мобилијара испред Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

Понуду је потребно доставити у затвореној коверти са напоменом:

„Понуда за набавку и монтажу мобилијара и набавку и замену неупотребљивих елемената мобилијара испред Дечијег одмаралишта на Дивчибарама – не отварати“-

НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

на адресу Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева број 4 поштом или лично на писарницу ЈП „Урбанизам“ Панчево

РОК ИСТИЧЕ 17.10.2019. године