XI-13-404-109/2017 – Набавка електричне енергије за потребе јавнoг осветљења, Града Панчева и насељених места града Панчева.