Активности Службе за путеве

Радови на Редовном одржавању:

Oбезбеђење проходности и безбедности саобраћаја на путу током године,

Свакодневни обилазак путне мреже од стране опходарске службе.

 • Поступање по налогу надзора и инспекцијских служби.
 • Непланиране хитне интервенције на саобраћајним површинама (радови по налозима и решењима инспекције, МУП-а, Одељења за саобраћај и других надлежних државних органа), чији су радови изведени у задатим  роковима.

ЈП „Урбанизам“ Панчево, у оквиру редовног одржавања а услед последица експлоатације саобраћајница врши редовно поправљање и санацију ударних рупа и оштећења , имајући у виду и  сталним и перманентним прегледом врши се ручно крпљење ударних рупа, колотрага и машинско крпљење ударних рупа,колотрага и других оштећења на коловозу готовом асфалтном масом.

 • местимично поправљање и обнављање коловозне конструкције, осталих елемената трупа пута, тротоара и пешачких стаза, паркинга и бициклистичких стаза,
 • чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса,
 • уређење банкина,
 • насипање и равнање улица од несавременог коловоза из домена редовног одржавања несавременог коловоза и улица, извршено је насипање кам.агрегатом,струганим асфалтом  као и равњање попречног профила са транспортом материјала  у  постојећим улицама  у Панчеву), као и
 • наставак  равњања попречног профила и насипање кам. агрегатом и струганим асфалтом- одржавањe несавремених улица и путева.
 • чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса
 • уређење банкина,
 • уређење и очување косина насипа, усека и засека,
 • чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута,
 • поправку путних објеката,
 • чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине,
 • кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу,
 • као и друге послове и хитне интервенције
 • одношење возила и друге активности које су везане за одржавање и заштиту путева, сагласно Закону о безбедности саобраћаја на путевима.
 • одржавање, постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације
 • одржавање 35 семафорисаних раскрсница у граду Панчеву у функционално исправном и безбедном стању по потреби, замена дотрајалих делова сијалица и остале неиспревне опреме. 24 часовно дежурство.