Изменa плана за Караулу са Јабучким путем и Скробару, у Панчеву, на јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације-Целина 4а- Караула са Јабучким путем и 4б- Скробара у насељеном месту Панчево излажу се на  јавни увид       

Јавни увид Плана, ће трајати 30 дана и то почев од 28. маја 2021.године.

Наведени плански документ, биће изложен на  јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату,  као  и у канцеларији 609, сваког радног дана  од 08:30 до 11:30 часова.  Све информације у вези са огласом могу се добити  путем телефона (013) 353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању  јавног увида, на званичној  интернет страници града Панчева.

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети  примедбе  у  току  трајања   јавног  увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе  града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране  примедбе  и  сугестије  могу   утицати  на  планска  решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената биће организована  14. јуна 2021. године у 13:00 часова, у Малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 6. јула 2021. године, са почетком у 13:00 часова, у  Малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Одговорни урбаниста: Душица Черницин, дипл.инж.арх.