Информације о раду Службе за путеве

Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима (Служба за путеве)

редовне активности

 • ручно кошење траве угао предгледности,
 • ручно сечење густог шибља са слагањем на страну,
 • путни пружни прелази,
 • ручно крпљење ударних рупа на коловозу готовом асфалтном масом,
 • уређење банкина,
 • уређење и очување косина насипа,усека и засека,
 • поправка путних објеката,
 • местимично поправљање и обнављање коловозне конструкције, осталих елемената трупа пута, тротоара и пешачких стаза, паркинга и бициклистичких стаза,
 • чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса,
 • као и друге послове и хитне интервенције,
 • машински ископ одводних јаркова са уређењем јаркова Панчево – OP3 (Омољица – Иваново,
 • одношење возила и друге активности које су везане за одржавање и заштиту путева, сагласно Закону о безбедности саобраћаја на путевима,
 • одржавање, постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације,
 • одржавање 35 семафорисаних раскрсница у граду Панчеву у функционално исправном и безбедном стању по потреби, замена дотрајалих делова сијалица и остале неиспревне опреме. 24 часовно дежурство,
 • рад по плану редовног одржавања и заштите општинских путева на територији града Панчева, подразумева радове које се  изводе у редовним околностима и временским условима чији је обим процењен на основу тренутног стања саобраћајница. Овим Планом  нису предвиђене хаваријске и друге непланиране хитне интервенције на саобраћајним површинама (радови по налозима и решењима инспекције, МУП-а, Одељења за саобраћај и других надлежних државних органа), чији се се радови изводе у задатим  роковима.