Измена плана Лука Дунав, “Green Field 2“, Стара Утва и Стаклара на раном јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације Целина 7 – Лука Дунав, “Green Field 2“, Стара Утва и Стаклара, у Панчеву на раном јавном увиду

Секретаријат за  урбанизам грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Града Панчева излаже на рани јавни увид Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације Целина 7 – Лука Дунав, “Green Field 2“, Стара Утва и Стаклара, у насељеном месту Панчево (у даљем тексту План)

Рани јавни увид Плана, трајаће 15 дана и то почев од 15. септембра 2023. године.

Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана  од 10 до 13 часова. Све информације у вези са Планом могу се добити  путем телефона (013) 353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној  интернет страници града Панчева.

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети  примедбе у току трајања раног  јавног  увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе  града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране  примедбе  и  сугестије  могу   утицати  на  планска  решења.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Oдговорни урбаниста: Душица Черницин, дипл.инж.арх.