Измене Генералног плана Вршца на јавном увиду

Измене генералног урбанистичког плана Вршца, за катастарску парцелу 30704 КО Вршац, у Првомајској улици у Вршцу, на јавном увиду

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Вршца, оглашава јавни увид за Измене генералног урбанистичког плана Вршца, за катастарску парцелу 30704 КОП Вршац, у Првомајској улици у Вршцу

Излагање планског докумената траје 15 дана, почев од понедељка, 6. марта  2023. године. Измене Плана ће бити доступне јавности у холу зграде Скупштине Града Вршца, Трг победе 1, 26300 Вршац, као и на вебсајту Града Вршца.

Град Вршац – јавни увид

Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на изложени плански документ, за време трајања јавног увида, у писаном облику и предају их путем писарнице Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, Градске управе Града Вршца.

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство Градске управе Града Вршца ће свим заинтересованим лицима пружити потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби на нацрте планских докумената.

Јавна седница Комисије за планове Града Вршца ће бити одржана у четвртак, 30. марта 2023. године, са почетком у 12 часова, у сали 3. зграде Скупштине Града Вршца. Том приликом ће сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у писаном облику бити у прилици да их образложе.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Одговорни урбаниста: Оливера Драгаш, дипл.инж.арх.