Измене и допуне Плана детаљне регулације Подцелина 6ц – Нова депонија Панчево, на јавном увиду

Јавни увид  Измена и допуна Плана детаљне регулације – Подцелина 6ц – Нова депонија – у насељеном месту Панчево, у трајању од 30 дана одржаће се од 12. јула 2019. до 12. августа 2019. године.

 

Плански документ ће бити изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 9:00 -15:00 часова.

План је доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева:

http://www.pancevo.rs/javne-rasprave/

За пружање информација у вези са наведеним плански документом обратити се Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, на телефон (013) 353-304.

Представници обрађивача плана даваће обавештења везано за плански документ за време трајања јавног увида, сваког петка, у времену од 11:00 до 12:00 часова.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети  примедбе  у  току  трајања   јавног  увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе  града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4,  26000 Панчево.  Евидентиране  примедбе  и  сугестије  могу  утицати  на  планска  решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената биће организована дана 19. јула 2019.године  у 13:00 часова, у  малој сали  зграде градске управе града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 16. августа 2019. године, са почетком у 13:00 часова, у  Малој сали зграде градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице Комисије.

 

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево

Водећи планер:  Весна Суботић, дипл. инж. пејзажне арх.