Измене и допуне Плана детаљне регулације „Тесла“ у Панчеву – рани јавни увид

У јавним гласилима оглашено је излагање на рани јавни увид Измена и допуна Плана детаљне регулације „Тесла“ у Панчеву у трајању од 15 дана,  почев ид 17. августа 2018.

 

Плански документ ће бити изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчево, Трг краља Петра I  број 2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији број 609, сваког радног дана од 9-15 часова.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено – комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I број 2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево

Одговорни урбаниста: Душица Черницин, дипломирани инжењер архитектуре