Измене и допуне Плана генералне регулације Целина 5- Кудељарац и Новосељански пут иза Надела – Панчево, на раном јавном увиду

Измене и допуне Плана генералне  регулације Целина 5- Кудељарац и Новосељански пут иза Надела (у даљем тексту План), излаже се на рани јавни увид који ће се одржати у трајању од 15 дана и то почев од 25. јануара 2019.  до  8.фебруара 2019.године.

 

Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

За пружање информација у вези са наведеним плански документом обратити се Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Града Панчева, на телефон (013) 353-304 .

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.

http://www.pancevo.rs/usluge/javne-rasprave/

Заинтересована правна и физичка лица, могу да поднесу примедбе на Нацрт плана, за време трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево.

Водећи планер – Јелена Томић, дипл. инж. архитектуре