Измене Плана Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у Панчеву на јавном увиду

Измене и допуне Плана генералне регулације Целина 2 – Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у Панчеву на јавном увиду

Јавни увид Плана Целине 2 у Панчеву, трајаће 15 дана и то почев од петка, 10. јануара 2020. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 9 до 13 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити  путем телефона (013) 353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању  јавног увида, на званичној  интернет страници града Панчева.

http://www.pancevo.rs/javne-rasprave/

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети  примедбе  у  току  трајања  јавног  увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе  града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево. Евидентиране  примедбе  и  сугестије  могу утицати  на  планска решења.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево. Одговорни планер: Душица Черницин, дипл.инж.арх.