Измене и допуне Плана за Мису са гробљем у Панчеву на поновљеном јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву на поновљеном јавном увиду

 

Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено – комуналне послове и саобраћај Града Панчева, излаже на поновни јавни увид Нацрт Изменe и допунe Плана генералне регулације проширена Миса са гробљем (Целина 3) у Панчеву (у даљем тексту План).

Поновни јавни увид Плана трајаће 30 дана и то почев од 27. августа 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на  јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I број 2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана  од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са Планом могу се добити путем телефона (013) 353 – 304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању  јавног увида, на званичној  интернет страници града Панчева:

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети  примедбе  у  току  трајања   јавног  увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе  града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране  примедбе  и  сугестије  могу   утицати  на  планска  решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената биће организована 14. септембра 2021. године  у 13:00 часова, у Малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 12. октора 2021. године, са почетком у 13:00 часова, у  Малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Одговорни урбаниста: Јелена Томић, дипл.инж.арх.