Извештај Службе за путеве

 • Уређење банкина
 • Уређење и очување косина насипа, усека и засека
 • поправка путних објеката
 • Ручно кошење траве угао предгледности
 • Ручно сечење густог шибља са слагањем на страну
 • Ручно крпљење ударних рупа на коловозу готовом асфалтном масом
 • Панчево – OP1
 • Машински ископ одводних јаркова са  уређењем јаркова
 • Панчево – OP3 (Омољица –Иваново)
 • одношење возила и друге активности које су везане за одржавање и заштиту путева, сагласно Закону о безбедности саобраћаја на путевима.
 • Одржавање, постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације
 • Одржавање 35 семафорисаних раскрсница у граду Панчеву у функционално исправном и безбедном стању по потреби, замена дотрајалих делова сијалица и остале неиспревне опреме. 24 часовно дежурство