Јавни конкурс за постављање билборда у граду Панчеву

На основу члана 41. став 2. Закона о оглашавању („Сл.гласник РС“ бр. 6/2016 и 52/2019-др. Закон), чланова  16. до 31. Одлуке о постављању средстава за оглашавање на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 70/20,  8/21 и 19/21 ), члан 3. ст.2. Плана за постављање средстава за оглашавање на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 8/21,19/21, 15/22) и  Закључка Градског већа града Панчева од 23.06.2022. год,  Комисија за избор корисника за постављање средстава за оглашавање (у даљем тексту: Комисија), расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор корисника за постављање средстава за оглашавање – 4 билборда са Лед панелом у граду Панчево, димензија 4,00 m х 3,00 m, који чине јединствени Пакет

 

Предмет јавног конкурса су следеће локације за постављање 4 билборда са Лед панелом који представљају јединствени Пакет:

 

Бр. Ознака Локација Зона Годишњи износ Гарантни износ Могућност постављања
1 ЛБ 1 Угао ул. Милоша Требињца и ул. Милоша Обреновића (испред кућног броја 14 у ул. Милоша Требињца) 2 73.584,00 14.716,80 13.01.2023.
2 ЛБ 2 ул. Ослобођења посматрано из правца Ружине улице непосредно испред раскрснице са кружним током са леве стране 2 73.584,00 14.716,80 31.10.2022.
3 ЛБ 3 ул. Светог Саве на разделном острву наспрам кућног броја 19 2 73.584,00 14.716,80 13.01.2023.
4 ЛБ 9 Улица Милоша Обреновића испред кућног броја 33 4 71.832,00 14.366,40 31.10.2022.

 

 

Почетни износ накнаде за Пакет је годишњи износ накнаде за сва 4 билборда са Лед панелом утврђен према Одлуци о висини накнаде за употребу општинских путева и улица на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 8/19  и  8/21) и  износи 292.584,00  динара, а гарантни износ за учешће на јавном конкурсу за  Пакет износи 58.516,80 динара.

 

Најповољнији понуђач стиче право на постављање средстава за оглашавање на период од 5 година.

1.

Право учешћа на јавном конкурсу имају правна и физичка лица, односно предузетници који доставе писану понуду за цео Пакет.

Више повезаних правних лица у смислу Закона о привредним друштвима, односно више правних или више физичких лциа,  која желе да остваре заједничко учешће подносе једну пријаву и достављају уговор о заједничком учешћу.Уговором из претходног става регулишу се међусобни односи у заједничком учешћу, процентуално учешће у измирењу обавеза везаних за подношење понуде, податке о заједничком заступнику и његовим овлашћењима и др.

Пријава се подноси на јединственом обрасцу који се преузима са интернет странице Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево  и иста мора да садржи све прописане елементе укључујући и понуђени износ почетне накнаде за цео Пакет без ПДВ, који не може бити мањи од почетне висине накнаде који је дат у табели.

2.

 

Поступак јавног конкурса спрооди Комисија.Седница Комисије је јавна и на њој могу да учествују сви подносиоци пријава. Пре отварања поднетих пријава, на јавној седници, Комисија ће утврдити које су пријаве благовремено поднете. Пријаве које нису благовремено поднете, Комисија неће узети у разматрање и исте ће неотворене вратити понуђачима.

Комисија ће благовремене пријаве  отворити према времену приспећа.

Пријаве које нису достављене на прописаном обрасцу, као и пријаве које не садрже све елементе и прилоге из јавног конкурса Комисија неће узети у разматрање.

 

3.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене накнаде за ПАКЕТ за постављање средстава за оглашавање.

Под почетном понудом у смислу ове одлуке сматра се понуђени износ накнаде за постављање средства за оглашавање без ПДВ-а, који не може бити нижи од почетног износа накнаде за пакет.

Под коначном понудом у смислу ове одлуке сматра се износ са ПДВ-ом (обрачунатим по стопи од 20%) који је учесник на јавном конкурсу понудио у поступку јавног надметања, као своју последњу и највишу понуду.

Под најповољнијом понудом у смислу ове одлуке сматра се понуда на основу које је учесник у јавном конкурсу рангиран као први на ранг-листи.

Износ уговорене накнаде најповољнији понуђач плаћа у 12 једнаких месечних рата за цео период важења уговора.

 

4.

Након што Комисија утврди које су благовремене и исправне понуде сачињава листу учесника, почевши од највише достављене понуде и спроводи  поступак јавног надметања.

Услов за одржавање јавног надметања је да својство учесника стекну најмање два подносиоца пријаве.

Почетни износ за јавно надметање је понуђена накнада учесника који је понудио највиши износ.

Висина лицитационог корака је 5% од почетног износа накнаде за Пакет и износи 14.629,20 динара.

По окончању поступка јавног надметања, Комисија врши рангирање учесника, сачињава предлог ранг листе и исти објављује на огласној табли и интернет страници Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, а од учесника који је понудио највиши износ накнаде са ПДВ прибавља потписану изјаву о висини понуђене накнаде са ПДВ-ом.

Сваки учесник на конкурсу може уложити приговор на ранг листу у року од 8 дана од дана објављивања предлога ранг листе на огласној табли Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево.

О  приговору одлучује Градско веће града Панчева, у року који не може бити дужи од тридест дана од дана изјављивања приговора.

Приговор Градском већу града Панчева подноси се путем Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево.

Након истека рока за приговор Градском већу, односно након одлуке Градског већа града Панчева поводом уложеног приговора, Комисија утврђује коначну ранг листу.

У случају да својство учесника стекне само један учесник чија је понуда благовремена и исправна, исти ће се сматрати најповољнијим понуђачем.

 

5.

Комисија за за избор корисника, након завршеног поступка јавног надметања доноси Одлуку о избору корисника за постављање средства за оглашавање на површинама јавне намене.

Изабрани

На основу Одлуке из претходног става, Јавно предузеће “Урбанизам“ Панчево и изабрани корисник закључују Уговор о постављању средстава за оглашавање, у року од 15 дана од дана доношења одлуке.

Након закључења Уговора, корисник је у обавези да ЈП „Урбанизам“ Панчево, без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана закључења уговора, достави гаранцију пословне банке у износу од 100 % од утврђене накнаде, са роком важења 30 дана дужим од дана важења Уговора, којом безусловно и неопозиво гарантује потпуно и савесно извршење уговорних обавеза.

Корисник поставља средство за оглашавање на површинама јавне намене на основу одобрења које издаје Јавно предузеће „ Урбанизам“ Панчево.

Поступак издавања одобрења, ниво неопходне техничке документације као и други услови за постављање средстава оглашавања ближе су дефинисни Одлуком о постављању средстава за оглашавање на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр. 70/20, 8/21 и 19/21)  и Планом за постављање средстава за оглашавање на територији града Панчева („Сл.лист града Панчева“ бр 8/21, 19/21 15/22).

Прикључење средстава за оглашавање на електроенергетски вод врши се у складу са посебним законом, на захтев и  отрошку корисника.

 

6.

Подносиоци пријаве се обавезују да на рачун Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево брoj 160-461690-69 Банка Интеза АД, на име гарантног износа за учешће на јавном конкурсу уплате износ од 58.516,80 динара.

Рок за повраћај гарантног износа за учеснике јавног конкурса чија понуда не буде најповољнија је 8 дана од дана јавног надметања.

Гарантни износ се враћа најповољнијем учеснику након закључења уговора.

Уколико најповољнији учесник не потпише понуђени уговор, сматра се да је исти одустао од понуде, па се гарантни износ задржава.

 

7.

Пријава за учешће на јавном конкурсу мора бити потписана од стране физичког лица,  односно потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом од стране правног лица одн.предузетника и обавезно садржи:

физичка лица: име и презиме, ЈМБГ, адресу становања,

предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, МБ, ПИБ, седиште

Уз пријаву се доставља и:

  1. доказ о уплаћеном гарантном износу,
  2. уредно овлашћење за заступање,
  3. фотокопија ЛК за физичка лица,
  4. извод из регистра надлежног органа не старији од шест месеци (за правна лица и предузетнике)
  5. потврда о пореском идентификационом броју
  6. потврда о измирењу обавеза по основу изворних прихода града Панчева и
  7. изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног конкурса.

 

8.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ

Пријава за учешће на јавном конкурсу са приложеном документацијом се подноси непосредно Јавном предузећу “Урбанизам“ Панчево преко писарнице, на адреси 26000 Панчево, ул. Карађорђева бр. 4, са назнаком  „За Комисију за избор корисника за постављање средстава за оглашавање – НЕ ОТВАРАЈ“

Пријава се подноси у затвореној коверти, са видљивом назнаком да се ради о пријави на јавни конкурс и ко је подносилац пријаве.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање и исте ће бити одбачене.

Благовременим пријавама се сматрају оне пријаве које пристигну на писарницу Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева 4, 26000 Панчево, најкасније до 8. јула 2022. године, до 10:00 часова.

 

9.

 МЕСТО И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Јавно надметање одржаће се у просторијама Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева бр. 4, у  сали 106 (приземље) 8. јула  2022. године, са почетком у 12:00 часова.

Ближа обавештења у вези са јавним конкурсом као и документацијом на основу које је сачињен и расписан овај јавни кокурс, могу се добити у просторијама ЈП „Урбанизам“ Панчево, у улици Карађорђева бр. 4, 26000 Панчево, контакт особе: Милан Балчин и Мирна Рађеновић – Поткоњак, (телефон број 013/ 2190 300)