Нацрт Измена плана за шири центар у Панчеву, на јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево, на јавном увиду

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено – комуналне послове и саобраћај Градске управе Панчева, излаже на јавни увид: „Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице), у насељеном месту Панчево“, у даљем тексту: План.

Јавни увид Плана  трајаће 30 дана и то почев од почев од 24. јуна 2022. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I број 2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са наведеним документима, могу се добити путем телефона (013) 353-304.

План  ће бити доступни јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, број 2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране  примедбе  и  сугестије  могу   утицати  на  планска  решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената је организована 5. јула 2022. године  у 13:00 часова, у Малој сали  зграде Градске управе града Панчева. Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 3. августа 2022. године, са почетком у 13:00 часова, у Малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Одговорни урбаниста: Ђурица Доловачки, дипл. просторни планер