Нацрт Плана за блок 014 у Панчеву на јавном увиду

Излаже се на јавни увид Нацрт Плана детаљне регулације блока 014 у насељеном месту Панчево (у даљем тексту План).

 

Јавни увид Плана, трајаће 30 дана и то почев од 20. новембра 2020. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са планом могу се добити  путем телефона 013/ 353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева:

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања  јавног  увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе  града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево. Евидентиране  примедбе  и  сугестије  могу утицати  на  планска  решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената биће организована 1. децембра 2020. године у 13:00 часова, у  Малој сали  зграде градске управе града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 28. децембра 2020. године, са почетком у 13:00 часова, у Малој сали зграде градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Одговорни урбаниста: Душица Черницин, дипл.инж.арх.