План детаљне регулације подручја храстове шуме у КО Долово, на јавном увиду

Јавни увид Плана детаљне регулације подручја храстове шуме – површине специјалне намене у КО Долово (у даљем тексту План), одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 28. децембра 2018. до 28. јануара 2019. године.
Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Пачево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 9 до 15 часова.

За пружање информација у вези са наведеним плански документом обратити се Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, Градске управе Града Панчева, на телефон (013) 353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.  —>>>

Нацрт Плана детаљне регулације подручја храстове шуме- површине специјалне намене у К.О. Долово

Заинтересована правна и физичка лица, могу да поднесу примедбе на Нацрт плана, за време трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна седница Комисије за планове биће одржана 5 фебруара 2019. године, са почетком у 13 часова, у Малој сали зграде градске управе града Панчева.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево. Водећи планер – Весна Суботић, дипл. инж. хортикултуре