План и стратешка процена утицаја плана за складиште за привремено одлагање опасног отпада у Рафинерији нафте Панчево, на јавном увиду

Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576 Катастарска опшитна Војловица, у оквиру комплекса НИС “Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву (у даљем тексту: План) и Стратешка процена утицаја ПДР-а за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576 Катастарска општина Војловица, у оквиру комплекса НИС “Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву, на животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена) излажу се на јавни увид.

Јавни увид Плана и Стратешке процене, трајаће 15 дана и то почев од 7. маја 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I број 2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона (013) 353-304.
План и стратешка процена ће бити доступни јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, број 2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског документа биће организована дана 12. маја 2021. године у 12:00 часова, у Малој сали зграде градске управе града Панчева.
Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 1. јуна 2021. године, са почетком у 12:00 часова, у Малој сали зграде градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.
Одговорни урбаниста: Ђурица Доловачки, дипл.простор.планер