План и стратешка процена за комплекс јужне индустријске зоне у Панчеву на јавном увиду

Нацрт Плана генералне регулације Целина 8 – Комплекса ХИП “Петрохемија“, ХИП “Азотара“ и НИС “Рафинерија нафте Панчево“, у насељеном месту Панчево и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације Целина 8 – комплекса ХИП “Петрохемија“, ХИП “Азотара“ и НИС “Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту Панчево на животну средину, на јавном увиду

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, стамбено – комуналне послове и саобраћај Градске управе Панчева, излаже на јавни увид Нацрт Плана генералне регулације Целина 8 – Комплекса ХИП “Петрохемија“, ХИП “Азотара“ и НИС “Рафинерија нафте Панчево“, у насељеном месту Панчево (у даљем тексту План) и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације Целина 8 – комплекса ХИП “Петрохемија“, ХИП “Азотара“ и НИС “Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту Панчево на животну средину (у даљем тексту Стратешка процена).

Јавни увид Плана и Стратешке процене, трајаће 30 дана и то почев од 27. маја 2022. године.

Наведени плански документи, биће изложени на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево. у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са наведеним документима, могу се добити путем телефона (013) 353-304.

План и Стратешка процена ће бити доступни јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране  примедбе  и  сугестије  могу   утицати  на  планска  решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената биће организована 15. јуна 2022.године  у 13:00 часова, у Малој сали  зграде Градске управе града Панчева. Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 4 јула 2022. године, са почетком у 13:00 часова, у Малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Одговорни урбаниста: Оливера Драгаш, дипл.инж.арх.