План Мисe са гробљем на јавном увиду

Изменe и допунe Плана генералне регулације проширена Миса са гробљем –  Целина 3, у Панчеву, на јавном увиду

 Јавни увид Плана трајаће 30 дана и то почев од 5. фебруара 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на  јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4,  26000 Панчево, у  холу на шестом спрату,  као  и у канцеларији 609, сваког радног дана  од 8:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити  путем телефона (013) 353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању  јавног увида, на званичној  интернет страници града Панчева:

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети  примедбе у току трајања   јавног  увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе  града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране  примедбе  и  сугестије  могу утицати  на  планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената биће организована 19. фебруара 2021. године у 13 часова, у Малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 19. марта 2021. године, са почетком у 13 часова, у Малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Одговорни урбаниста: Jeлена Томић, дипл.инж.арх.