План за Кудељарац и Новосељански пут иза Надела у Панчеву, на поновном јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације – Целина 5 – Кудељарац и Новосељански пут иза Надела у Панчеву, на поновном јавном увиду

Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено – комуналне послове и саобраћај, Градске управе Града Панчева, излаже на поновни јавни увид „Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације – Целина 5 – Кудељарац и  Новосељански пут иза Надела“ (у даљем тексту: План).

Поновни јавни увид Плана, трајаће 15 дана и то почев од петка, 12. новембра 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на  јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са Планом могу се добити путем телефона (013) 353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној  интернет страници града Панчева:

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети  примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено – комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, број 2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране  примедбе  и  сугестије  могу   утицати  на  планска  решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената биће организована дана 16. новембра 2021. године у 13:00 часова, у  Малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 30. новембра 2021. године, са почетком у 13:00 часова, у Малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Одговорни урбаниста: Јелена Томић, дипл.инж.арх.