План за Старчево на скраћеном јавном увиду

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Старчево на скраћеном јавном увиду

Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај Градске управе Града Панчева, излаже на скраћени јавни увид „Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Старчево“  (у даљем тексту План).

Јавни увид Плана, трајаће 15 дана и то почев од 19. новембра 2021. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана  од 09:00 до 13:00 часова.  Све информације у вези са огласом могу се добити  путем телефона (013) 353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању  јавног увида, на званичној  интернет страници града Панчева.

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети  примедбе у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено – комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, број 2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране  примедбе  и  сугестије  могу   утицати  на  планска  решења.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 7. децембра 2021. године, са почетком у 13:00 часова, у Малој сали зграде градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

 Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Одговорни урбаниста: Душица Черницин, дипл.инж.арх.