План за насеље „Тесла“ у Панчеву, на јавном увиду

Јавни увид „Измена и допуна Плана детаљне регулације насеља „Тесла“ Панчево“, трајаће 30 дана и то почев од 3. јула 2020. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I број 2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са Планом могу се добити  путем телефона (013) 353 304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети  примедбе  у  току  трајања раног  јавног  увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе  града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског документа биће организована 14. јула 2020. године у 13:00 часова, у Малој сали зграде градске управе града Панчева. Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 7. августа 2020. године, са почетком у 13:00 часова, у Малој сали зграде градске управе града Панчева. Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево.

Oдговорни урбаниста: Душица Черницин, дипл.инж.арх.