Планска документација коју израђује Служба за планирање

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ГРАД ПАНЧЕВО ЧИЈА ЈЕ ИЗРАДА У ТОКУ

 

Измене и допуне Плана детаљне регулације – Подцелина 6ц – Нова депонија – у насељеном месту Панчево и Стратешка процена утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације – Подцелина 6ц – Нова депонија – у насељеном месту Панчево

Плански документ са Стратешком проценом је завршен, и упућен Градском већу након чега следи усвајање на једном од наредних Скупштинских заседања.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево.

Oдговорни урбаниста: Весна Суботић, дипл. инж. пејсажне архитектуре

 

План детаљне регулације за магистрални водовод Качарево Банатско Ново Село на јавном увиду

Завршен је јавни увид у наведени плански документ и предстоји његово разматрање на седници Комисије за планове, након чега следи усвајање плана на једном од наредних Скупштинских заседања.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево.

Oдговорни урбаниста: Петар Петровић, дипл. инж. грађевине

 

Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Качарево

Завршен је јавни увид у наведени плански документ и предстоји његово разматрање на седници Комисије за планове, након чега следи усвајање плана на једном од наредних Скупштинских заседања.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево.

Oдговорни урбаниста: Петар Петровић, дипл. инж. грађевине

 

План детаљне регулације дела блока 089 у насељеном месту Панчево

Након завршетка Раног јавног увида и стручне контроле на Комисији за планове, Нацрт планског документа је упућен на јавни увид, након чега следи разматрање евентуалних пристиглих примедби и процедура усвајања.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево.

Oдговорни урбаниста: Оливера Драгаш, дипл. инж. архитектуре

 

План детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу к.п. број 3576 К.О. Војловица у оквиру комплекса НИС РНП у насељеном месту Панчево Стратешка процена утицаја плана на животну средину

Након завршетка Раног јавног увида и стручне контроле на Комисији за планове, Нацрт планског документа је упућен на јавни увид, након чега следи разматрање евентуалних пристиглих примедби и процедура усвајања.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево.

Oдговорни урбаниста: Ђурица Доловачки, дипл. просторни планер

 

План детаљне регулације за изградњу два једнострука прикључна 110KV далековода за прикључење трансформаторске станице „ТС-Панчево 6“ у насељеном месту Панчево

Завршен је рани јавни увид у наведени плански документ и предстоји његово разматрање на седници Комисије за планове, након чега следи наставак израде Нацрта плана.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево.

Oдговорни урбаниста: Оливера Радуловић, дипл. инж. електротехнике

 

Измене и допуне Плана генералне регулације Целина 11 – комплекси посебне намене у насељеном месту Панчево

Завршен је рани јавни увид у наведени плански документ и предстоји његово разматрање на седници Комисије за планове, након чега следи наставак израде Нацрта плана.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево.

Oдговорни урбаниста: Оливера Радуловић, дипл. инж. електротехнике

 

 

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ГРАД ВРШАЦ ЧИЈА ЈЕ ИЗРАДА У ТОКУ

 

Измене плана детаљне регулације блока 83а (“Ново гробље“) у Вршцу

Завршен је елаборат и упућен на рани јавни увид након чега следи његово разматрање на седници Комисије за планове Града Вршца, а потом наставак на изради Нацрта плана.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево.

Oдговорни урбаниста: Оливера Драгаш, дипл. инж. архитектуре