Радови на редовном одржавању путева

 

 • Уређење градског трга-парка
 • Санација ситне камене коцке  10x10x10cm на слоју сејанца, уградња плоча нивелисање  профила градског трга –парка
 • Ручно чишћење ригола,берми,ивичњака и коловоза
 • Ручно кошење траве угао предгледности- путни пружни прелази град
 • Ручно сечење густог шибља са слагањем на страну- путни пружни прелази град
 • Равњање попречног профила у  постојећим улицама  у Панчеву),
 • одржавањe несавремених улица и путева
 • Ул.Преспанска ,Ул.Власинска, Ул.Иве Курјачког, Ул.Охридска
 • Наставак  радова ископ одводних јаркова са  уређењем јаркова Панчево – OP3 (Омољица –Иваново)
 • местимично поправљање и обнављање коловозне конструкције, осталих елемената трупа пута, тротоара и пешачких стаза, паркинга и бициклистичких стаза
 • одношење возила и друге активности које су везане за одржавање и заштиту путева, сагласно Закону о безбедности саобраћаја на путевима.
 • Одржавање, постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације
 • Одржавање 35 семафорисаних раскрсница у граду Панчеву у функционално исправном и безбедном стању по потреби, замена дотрајалих делова сијалица и остале неиспревне опреме. 24 часовно дежурство