Рани јавни увид Плана детаљне регулације за блок 66 у Ковину

Рани јавни увид Плана детаљне регулације за блок 66 у Ковину, одржаће се у трајању од 15 дана, од 26. јуна  до 11. јула 2019. године и обавиће се у згради Општине Ковин, у Ковину, у улици ЈНА број 5, у канцеларији број 47, сваког радног дана од 10:00 до 11:00 сати. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона (013) 742-104.

План ће бити доступан јавности у дигиталном облику, у трајању јавног увида, на интернет страници општине Ковин http://www.kovin.org.rs

Општинска управа Ковин, као носилац израде Плана детаљне регулације блока број 66 у Ковину, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за уређење и грађење у обухвату плана и друго.

Позивају се органи и организације и јавна предузећа који су овлаћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Општинској управи Ковин – Одељењу за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општине Ковин, улица ЈНА број 5, 26220 Ковин, у току трајања раног јавног увида, закључно са 11. јулом 2019. године.

Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде планског документа могу утицати на планирана решења.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево

Водећи планер – Јелена Томић, дипл. инж. арх.