Редовно одржавање путева у августу 2018.

 • Ручно кошење траве угао предгледности
 • Ручно сечење густог шибља са слагањем на страну
 • Ручно крпљење ударних рупа на коловозу готовом асфалтном масом град
 • Уређење банкина
 • Уређење и очување косина насипа, усека и засека
 • Поправка путних објеката
 • Местимично поправљање и обнављање коловозне конструкције, осталих елемената трупа пута, тротоара и пешачких стаза, паркинга и бициклистичких стаза,
 • Чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса, као и друге послове и хитне интервенције,
 • Машински ископ одводних јаркова са  уређењем јаркова Панчево – OP3 (Омољица –Иваново)
 • Одношење возила и друге активности које су везане за одржавање и заштиту путева, сагласно Закону о безбедности саобраћаја на путевима.
 • Одржавање, постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације
 • Одржавање 35 семафорисаних раскрсница у граду Панчеву у функционално исправном и безбедном стању по потреби, замена дотрајалих делова сијалица и остале неиспревне опреме, 24 часовно дежурство