Усвојен план детаљне регулације дела блока 040 у Панчеву

На седници Скупштине града Панчева, одржаној дана 12. јула 2019. године донета је Одлука о доношењу Плана детаљне регулације (ПДР) унутрашњег дела блока 040, у насељеном месту Панчево.

Укупна површина обухвата Плана износи 1ha 17а 88m2.

Саставни део ове Одлуке је План детаљне регулације унутрашњег дела Блока 040 у насељеном месту Панчево, израђен од стране Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Панчева“.