Усвојен План детаљне регулације подручја храстове шуме у Долову

На седници Скупштине града Панчева, одржаној дана 12. јула 2019. године донета је Одлука о доношењу Плана детаљне регулације подручја храстове шуме – површине специјалне намене, у КО Долово.

Укупна поаршина обухвата Плана износи 38hа 38а 73m2

Саставни део ове Одлуке је План детаљне регулације подручја храстове шуме — површине специјалне намене у К.О. Долово, израђен од стране Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Панчева“.