Усвојен План детаљне регулације дела северне индустријске зоне у Вршцу и извештај о стратешкој процени

Скупштина Града Вршца, уз претходно прибављено мишљење Комисије за планове Града Вршца, на седници одржаној 27. маја 2019. године, донела је Одлуку о усвајању плана детаљне регулације дела северне индустријске зоне у Вршцу и извештаја о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације дела северне индустријске зоне у Вршцу на животну средину.

Планом је обухваћен и дефинисан простор површине 24hа 48а 20m2. У границу обухвата плана улазе целе и делови катастарских парцела број: 29273, 29275, 29283, 29276, 30635, 30343, 30453, 30639 и 30342.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Вршца“.

План је израдило Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево.