Усвојене измене и допуне Плана детаљне регулације „Green Field 1″ у Панчеву.

На седници Скупштине града Панчева, одржаној дана 12. jула 2019. године донета је Одлука о Изменама и допунама Плана детаљне регулације „Green Field 1″ еко индустријске зоне – јужно од „Петрохемије“ у Панчеву.

Саставни део ове Одлуке су Измене и допуне Плана детаљне регулације „Green Field 1″ еко-индустријске зоне-јужно од „Петрохемије“ у Панчеву, израђене од стране Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево.

Укупна површина обухвата Плана износи 41ha 1a 1m2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Панчева“.