Усвојене измене и допуне Плана генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и ХИП „Рафинерија нафте Панчево“

На седници Скупштине града Панчева, одржаној дана 12. јула 2019. године донета је Одлука о Изменама и допунама Плана генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и ХИП „Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту Панчево.

Укупна површина обухвата Измена и допуна плана износи 2hа 60а 90m2 .

Саставни део ове Одлуке су Измене и допуне Плана генералне регулације комплекса ХИП „Петрохемија“, ХИП „Азотара“ и НИС „Рафинерија нафте Панчево“ у насељеном месту Панчево, израђене од стране Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Панчева“.