Уведен први степен приправности зимске службе у понедељак 23. марта 2020. године

Први степен приправности зимске службе уведен је у понедељак 23. марта 2020. године, од 8.00 часова.

Период пуне мобилности подразумева три возила за интервенцију као и дежурство техничког лица у пункту Панчево обезбеђен је свих 24 часа за цео период пуне мобилности. Његова је обавеза, између осталог, да прати стање на путевима, метереолошку прогнозу и да достављају управљачу пута извештаје о стању на путевима и предузетим активностима. У случају вандредних временских услова дужан је да затражи помоћ у додатним средствима, дадатна механизација, људство и материјал. Имајући у виду принципе организације рада зимске службе и утврђене приоритете, рационално коришћење механизације и количине соли у случају да стање коловоза не испуњава законом прописане услове, тада ће се примењивати друге мере и поступања у складу са Законом о путевима, Законом о безбедности саобраћаја и другом позитивном регулативом.

Под одржавањем општинских путева и улица у граду Панчеву у току зиме у редовним временским условима подразумева се чишћење снега са коловоза, (што не подразумева одржавање тротоара, паркинг површина, бициклистичких стаза , такси стајалишта и тргова) и уклањање поледице механизацијом која је на дневном ангажовању степен приправности.

Ради обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја у зимским условима извођач радова је пре почетка зимске службе поставио додатну саобраћајну сигнализацију којом је ограничена брзина кретања на свим општинским путевима на територији града Панчево на 40 km/h.

Наведени радови изведени су у складу са Првим степен приправности зимске службе и сматра се да се саобраћај може одвијати нормално, уз услов да су учесници у саобраћају опремљени одговарајућом зимском опремом.

Према Закону о основама безбедности саобраћаја на путевима, возачи су дужни да брзину кретања возила прилагоде према особинама и стању путева, видљивости, атмосферским приликама, стању возила и терета, густини саобраћаја и другим саобраћајним условима.

 

Приоритети одржавања путева и улица у Панчеву

У први приоритет одређене су примарне градске саобраћајнице у граду Панчеву у којима се одвија јавни градски превоз путника , општински пут Панчево – Банатски Брестовац, општинаски пут Надел- Долово-Мраморак и Панчево – Београд (стари пут). На овим путевима се посипа мешавина соли и агрегата а на улицама интервенише се посипањем сољу и плужењем снега.

У други приоритет одређени су општински путеви и улице у граду Панчеву на којима се врше интервенције тек када су завршене интервенције на путевима I приоритета. На овим путевима се врши чишћење снега и посипање мешавином, а на улицама чишћење снега и посипање соли.

У трећи приоритет су улице у граду Панчеву које нису сврстане у I и II приоритет и ту се врши интервенција на чишћењу снега. Стално одвијање саобраћаја омогућује се уз употребу зимске опреме. Интервенције се врше по завршетку интервенција на путевима I и II приоритета.