Израда техничке документације и извођење радова на пренамени таванског простора у ОШ „Мирослав Мика Антић“ у Панчеву ( по систему „ кључ у руке“)

Реконструкцијом и пренаменом таванског простора добио се простор од око 310 м2, који се састоји од три нове учионице – просторија за фоно лабораторију, просторија за библиотеку и просторију за кабинет ликовног, затим три санитарна чвора ( два за ученике и један за наставнике), као и једна мања просторија за припрему наставе. Прилаз поткровљу је преко постојећег степеништа.
Изведени радови: радови на конструкцији ( ојачања дрвене кровне конструкције ),
грађевински и грађевинско занатски радови (, сувомонтажни – израда зидова и плафона од гипс картонских плоча, молерско фарбарски, зидарски, подополагачки, керамичарски, браварски, столарски, , …), радови на инсталацијама водовода и канализације,радови на електроинсталацијама, радови на термомашинским инсталацијама и радови на противпожарној заштити.