Извођење радова на реконструкцији и доградњи дела амбуланте „Центар“

Грађевинско занатски радови обухватали су радове на рушењу дворишног дела фасадних зидова,формирања нових,функционалних целина,проширених простора у оквиру садашњих спољних тераса са свим пратећим грађевинско занатским радовима ( земљани,армирано- бетонски,зидарски,тесарски,покривачки,сувомонтажни,лимарски,столарски,браварски,керамички,молерско-фарбарски и др.)
Радови на водоводу и канализацији подразумевали су израду новог водомерног прикључка,формирање нових санитарних чворова у оквиру реконструисаног простора,уградњу новог против пожарног хидрантског развода комплет са хидроцилским постројењем (уређај за повећање притиска воде у мрежи),набавку и уградњу нових санитарних уређаја.
Електро-инсталатерским радовима били су обухваћени радови на новој инсталацији осветлења,прикњучница и паник осветлења.
Термо – машински радови обухватали су израду и монтажу радијаторског грејања,као и набавку и уградњу нових клима уређаја.