Сагласност за прикључак водовода и/или канализације

За склапање уговора о конституисању права службености и израду сагласности потребно је предати следећу документацију на писарници предузећа:

1. Пројекат прикључка (један примерак)

2. Фотокопију КОПИЈЕ ПЛАНА ПАРЦЕЛЕ на којој се изводе радови, не старију од 6 месеци, на којој се јасно види топографски број парцелеподносиоца захтева и број парцеле јавне површине на којој се изводе радови. (документ се може извадити у РГЗ-Служба за катастар непокретности, Жарка Зрењанина бр. 19, Панчево).

3. Фотокопију ПРЕПИСА ПОСЕДОВНОГ ЛИСТА за горе наведене предметне парцеле, не старију од 6 месеци. (документ се може извадити у РГЗ-Служба за катастар непокретности, Жарка Зрењанина бр. 19, Панчево).

4. Попуњен ЗАХТЕВ ЗА КОНСТИТУИСАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ (захтев се може узети на писарници, канцеларија 112).

Напомена 1:
Инвеститор (у пројекту) и Корисник (у копији плана парцеле и препису поседовног лист
МОРА БИТИ ИСТО ЛИЦЕ!

Напомена 2:
Уколико на Препису поседовног листа постоји ВИШЕ корисника парцеле потребно је доставити фотокопију њихове сагласности да ИНВЕСТИТОР може у њихово име склопити уговор о конституисању права службености са нашим јавним предузећем, оверену у суду.