Учешће ЈП“Дирекција“ Панчево у трошковима одржавања заједничких делова објеката

  • Први корак

Скупштина станара сатамбено пословно зграде, у којој се налази пословни простор чији је власник Република Срибја а која је пословни простор посебним Законом поверила јединици локалн самоуправе, а послове управљања пословним простором, пренето је општинском Одлуком о пословним, магацинским просторијама и гаражама на ЈП“Дирекцију за изградњу града Панчева“ Панчево, мора закључити уговор са ЈП“Дирекција“ Панчево којим се уређују међусобни односи у погледу одржавања зграде као целиеи као и заједнички делови зграде.

  • Други корак

Скупштина станара објекта у којима се налазе простори назначени у наслову, уколико има потребу за радовима на одржавању истих, подноси захтев ЈП“Дирекција“ Панчево са јасно описаним потребним интервенције на објекту и са усвојеном понудом изабраног Извођача, као и са обрачунатим припадајућим новачаним делом која је обавези измирења ЈП“Дирекције“ Панчево.

Пратећа документација:
1. Захтев скупштине станара
2. Усвојена понуда изабраног Извођача
3. Обрачун припадајућих потраживања ЈП“Дирекција“ Панчево

  • Трећи  корак

Стручне службе ЈП“Дирекција“ Панчево сагледаће потребу за извођењем радова, урадиће анализу понуде изабраног Извођача као и висину потребних средстава коју ће ЈП“Дирекција“ Панчево да измири.
Напомена: Учешће ЈП“Дирекције“Панчево је процентуално у односу на висину потребних средстава и дефинисан је величином тј. површином пословног простора.Проценат учешћа је једнак проценту учешћа површине пословног простора у односу на укупну површину стамбеног или пословно стамбеног дела објекта.

  • Четврти корак

На основу сагласности стручних служби ЈП“Дирекције“ Панчево формира се предлог одлуке за Управни Одбор ЈП“Дирекције“ Панчево који ће одлуку и донети.

Пратећа документација:
1. Предлог одлуке за УО ЈП“Дирекција“ Панчево

  • Пети  корак

На основу позитивне одлуке Управног Одбора ЈП“Дирекције“ Панчево и на основу испоастављеног и овереног рачуна (од стране председника скупштине станара) изабраног Извођача а којим потврђује да су радови и извршени ЈП“Дирекција“ Панчево измирује своју обавезу уплатом на текући рачун скупштине станара.

Пратећа документација:
1. Одлуке за УО ЈП“Дирекција“ Панчево
2. Оверени рачун Изабраног Извођача
3. Број текућег рачуна скупштине станара