План генералне регулације комплекса ХИП “Петрохемија”, ХИП “Азотара” и НИС “Рафинерија нафте Панчево” у насељеном месту Панчево

План генералне регулације се обавезно доноси за насељено место које је седиште локалне самоуправе, а може се донети и за друга насељена места на територији општине, односно града, односно града Београда, када је то предвиђено просторним планом јединице локалне самоуправе.
За јединице локалне самоуправе за које се по Закону о планирању и изградњи доноси генерални урбанистички план, планови генералне регулације се обавезно доносе за цело грађевинско подручје насељеног места, по деловима насељеног места.
Разлог за трећу измену и допуну Плана је промена намене грађевинског земљишта на одређеној микролокацији НИС Рафинерија нафте Панчево ради омогућавања изградње новог енергетског објекта који ће покрити садашње и будуће потребе за електричном и топлотном енергијом на овом подручју. Измњеним и допуњеним Планом се ствара основ за подизање гасно-парне електране са комбинованом производњом топлотне и електричне енергије – когенерација (ТЕ – ТО), електричне бруто снаге максимално до 209 MWe, koja ће, као основно гориво, користити искључиво природни гас. Поред тога, изменом и допуном стичу се услови за измештање постојеће инфраструктуре са предметне локације и повезивање планираног енергетског објекта са инфраструктурним објектима и системима предузећа НИС РНП и ХИП Петрохемија и електроенергетским преносним системом Србије.

(«Службени лист општине Панчево» бр. 12/2008)
("Службени лист града Панчева" 18/2009)
("Службени лист града Панчева" 17/2012)
("Службени лист града Панчева" 20/2015)