План генералне регулације Комплекси посебне намене (Целина 11) у Панчеву

План генералне регулације Целина 11 обухвата простор који представља северни део градског грађевинског подручја Панчева.

(«Службени лист града Панчева» бр. 35/2012)