План генералне регулације насељеног места Јабука

Планом генералне регулације насељеног места Јабука се површина намењена становању задржава, уз благо проширење, док централни садржаји, углавном, остају у постојећим границама. Промене се највише тичу реорганизације и повећања квалитета фукционисања постојећих садржаја уз додавање недостајућих садржаја у ланац централних функција (услуге, сервиси, занати, пијаца). Проширење радне зоне биће у оквирима постојећег грађевинског реона, док се зелене и рекреативне површине задржавају у постојећим границама уз подизање квалитета опремљености мобилијара и зеленила. Није предвиђено проширење површине намењене садржајима културе.

(«Службени лист града Панчева» бр. 11/2011)